Kontrola karata

Na osnovu važeće i validirane vozne karte putnik ostvaruje pravo na korišćenje usluge javnog prevoza. 

OBAVEZE PUTNIKA PRILIKOM ULASKA U VOZILO

Prilikom ulaska u vozilo putnik je u obavezi da validira mesečnu ili godišnju pretplatnu kartu. Putnik koji nema pretplatnu kartu mora kupiti kartu kod vozača.

Validaciju voznih karata kontroliše vozač-kondukter. U slučaju da putnik odbije da kupi voznu kartu, odnosno ne validira voznu kartu, a nakon molbe vozača-konduktera da putnik napusti vozilo on to ne želi da učini, vozač-kondukter je dužan da pozove dispečera i da na njegov nalog zaustavi vozilo i pozove policiju, odnosno komunalnu miliciju.

U slučaju da je vozna karta putnika neispravna prilikom validacije, odnosno kontrole, podaci sa vozne karte se zapisuju u listu neispravnih voznih karata i prenose se u računarski centar preduzeća radi dalje obrade.

OBAVEZE PUTNIKA PRILIKOM ULASKA KONTROLORA JGSP

Ukoliko putnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu odbije da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu (milicajcu i/ili komunalnom milicajcu) ustupi voznu kartu radi provere, smatraće se da ne poseduje važeću voznu kartu.

Putnik sa personalizovanom voznom kartom bez upisane elektronske karte za vreme provere, smatra se putnikom bez važeće vozne karte.

Ako se u postupku kontrole utvrdi da putnik nije izvršio validaciju važeće personalizovane vozne karte i da je u sistemu elektronske naplate evidentirano da je vozna karta korišćena i da nije validirana, odnosno da se putnik nije pridržavao pravila o korišćenju vozne karte, kontrolor je dužan da putniku izda opomenu da će sledeći put njegova vozna karta, u slučaju da ne bude validirana, biti blokirana, nakon čega putnik može da završi započetu vožnju.

NAPLATA POSEBNE KARTE

Kontrolor je ovlašćen da putniku naplati posebnu kartu u skladu sa važećim cenovnikom preduzeća u slučaju da je putnik:

  • u vozilu zatečen bez važeće vozne karte;
  • odbio da ustupi voznu kartu na uvid kontroloru;
  • u vozilu zatečen sa blokiranom voznom kartom.

Putniku koji ne plati posebnu kartu u vozilu, kontrolor je dužan da odštampa i uruči zapisnik o izvršenoj kontroli. U slučaju da putnik ne plati posebnu kartu u vozilu, preduzeće će proslediti zapisnik komunalnoj miliciji radi izdavanja prekršajnog naloga.

ODUZIMANJE ILI BLOKADA KARTICA

Kontrolor je dužan da od putnika oduzme i po potrebi blokira voznu kartu, izda potvrdu o oduzimanju i naplati posebnu kartu u slučaju da putnik:

  • zloupotrebi personalizovanu voznu kartu na način da je ista korišćena od strane drugog lica, da se koristi u zoni, na liniji, naseljenom mestu za koju nije predviđena i u slučaju druge vrste zloupotrebe,
  • koristi oštećenu, odnosno neupotrebljivu personalizovanu voznu kartu;
  • koristi blokiranu personalizovanu voznu kartu, odnosno u slučaju korišćenja istekle personalizovane vozne karte,
  • koristi oštećenu, odnosno neupotrebljivu nepersonalizovanu i papirnu voznu kartu,
  • koristi voznu kartu bez avansno uplaćenih sredstava.

DEBLOKADA KARTICE

U slučaju da je kontrolor personalizovanu voznu kartu blokirao, deblokada vozne karte putnika će se izvršiti na njegov zahtev nakon što putnik ovlašćenom licu dostavi dokaz o uplati deblokiranja vozne karte.
Deblokiranje vozne karte se može uraditi na Autobuskoj stanici, Bulevar Jaše Tomića 6, šalter 18.

OŠTEĆENA KARTICA

Oštećena, odnosno neupotrebljiva, je vozna karta: koja ne može biti očitana, i na kojoj se ne može utvrditi identitet putnika u slučaju personalizovane vozne karte.

U slučaju da se putniku oduzme vozna karta, kontrolor je dužan da mu uruči zapisnik o oduzimanju vozne karte koji sadrži: datum oduzimanja, liniju, broj oduzete kartice i službeni broj kontrolora.