PREVOZ PUTNIKA

Prevoz putnika se vrši na svim redovnim linijama JGSP-a. Pored redovnog prevoza, zainteresovan pojedinac, grupa građana ili preduzeće mogu zakupiti autobus JGSP-a za slobodnu ili ugovornu vožnju. Informacija o zakupu autobusa može da se dobije na telefonske brojeve 021/4896687 i 021/4896721

Vozna karta

Putnik ima pravo da koristi prevoz u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju, ako poseduje odgovarajuću voznu kartu. Putnik je dužan da u autobus uđe na prednja vrata i prilikom ulaska u autobus dužan je da vozaču pokaže voznu kartu. Ukoliko ne poseduje voznu kartu istu kupuje kod vozača.

Putnik koji se u autobusu zatekne bez odgovarajuće vozne kartre za relaciju na kojoj se vozi, obavezan je da plati redovnu kartu za vožnju na toj liniji i doplatnu kartu (kaznu) prema važećoj tarifi. Cena doplatne karte je utvrdjena odlukom Preduzeća koja je potvrdjena od strane nadležnog organa Grada Novog Sada.

Ukoliko je putnik zatečen prilikom kontrole u autobusu JGSP NOVI SAD bez uredne vozne karte, može doplatnu kartu da plati odmah kontroloru ili u roku od 8 dana uplatu izvrši na blagajni ili na račun JGSP NOVI SAD. Po proteku ovog roka za uplatu, naplata doplatnih karata se poverava opunomoćenim advokatima koji prvo opominju putnika da je "zaboravio" da plati doplatnu kartu a ukoliko se nesavesni putnik ogluši i o ovu opomenu, advokati pokreću sudski postupak za naplatu doplatne karte, manipulativnih troškova i troškova opomene.

Razume se, svi ovi troškovi, sudski troškovi kao i troškovi za rad advokata padaju na teret putnika koji je u vozilu zatečen bez uredne vozne karte.

Za vožnju u autobusima JGSP-a putnik može da koristi mesečnu, godišnju, dnevnu i kartu za jednu vožnju.

Karta za jednu vožnju kupuje se kod vozača prilikom ulaska u autobus.

Pretplatna mesečna markica postoji za građane, zaposlene, đake i studente i penzionere.

Da bi se mogla koristiti mesečna markica neophodno je da se poseduje kartica za mesečne markice, zavisno od kategorije kojoj putnik pripada.

 

Pretplatna kartica je ispravna i može se koristiti za prevoz ako se na njoj nalazi slika korisnika, pečat JGSP-a, odgovarajuća markica sa upisanim brojem pretplatne karte. Mesečna markica važi za tekući mesec i do 5. u narednom mesecu.

 

 

Prevoz robe i prtljaga

Putnik može prevoziti određenu robu-prtljag i ukoliko je prtljag većih dimenzija, putnik je dužan da za isti plati naknadu za prevoz u visini cene karte za relaciju na kojoj se vozi.