VAŽNA OBAVESTENJA

 

IZRADA GODIŠNJIH KARATA PO POVLAŠĆENIM CENAMA

Na prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“ 7. februara 2018. godine počinje izrada godišnjih karata po povlašćenim cenama za sve kategorije usluga prevoza, koje su to pravo ostvarile i prošle godine. Cene karata ostale su nepromenjene u odnosu na prošlu godinu (1.650 dinara karta, 375 dinara izrada karte).


Godišnje karte mogu da izrade sledeće kategorije korisnika usluga prevoza:
1.slepa i slabovida lica; osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih obolenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca;
2.deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak, i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva;
3.osobe na dijalizi i sa transplatiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć;
4.ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine
5.izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu;
6.građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada;
7.dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta-muškarci;
8.deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života;
9.studenti sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom;
10.osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.
Pratiocima osoba iz tačke 1. i 2. godišnja karta važi i kada se te osobe ne nalaze u vozilu.


USLOVI ZA IZRADU KARATA


Građani Novog Sada koji su stariji od 65 godina:
Građani stariji od 65 godina dužni su da zahtev podnesu lično i da prilože fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od šest meseci, ličnu kartu na uvid ili popunjen zahtev koji se može dobiti na svim prodajnim mestima.
Građani stariji od 65 godina moći će u prvoj fazi da izrade svoje karte na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“, dok će u ostatku godine karte moći da se izrađuju isključivo na šalterima na Međumesnoj autobuskoj stanici.
Gotove karte moći će da se preuzmu 3 dana nakon predaje zahteva, na istom mestu na kome je zahtev predat.


Ostale kategorije korisnika
Zahtevi za izradu godišnjih karata primaju se na šalterima blagajne na Međumesnoj autobuskoj stanici.
- Za osobe iz tačaka 1. do 5. godišnje karte se izrađuju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije građana pripadaju.
- Osobama iz tačke 7. karte se izdaju na osnovu spiskova institucija kojima pripadaju, odnosno na osnovu Uverenja Zavoda za transfuziju krvi o broju dobrovoljnih davanja krvi za datog korisnika.
- Osobama iz tačke 9. i 10. godišnje karte se izdaju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije korisnika pripadaju, ili na osnovu zdravstvene dokumentacije i potvrde od nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 meseci (original na uvid).NA SNAZI NOV CENOVNIK USLUGA PREVOZA

Od 25. decembra 2017. godine na snazi je nov cenovnik usluga prevoza. Cene karata po zonama i relacijama postavljene su u rubrici CENOVNICI.VOŽNJA BEZ KARTE - PREKRŠAJ

JGSP „Novi Sad“ obaveštava korisnike usluga prevoza da su odbornici Skupštine grada usvojili izmene Odluke o javnom prevozu putnika.
Izmenama je regulisano da putnik koji se u vozilu zatekne bez važeće vozne karte, odnosno isprave na osnovu koje ima pravo na prevoz, dužan je da plati voznu i POSEBNU kartu. Ukoliko putnik odbije da kupi posebnu kartu, kontrolor je dužan da sačini zapisnik. Podaci iz zapisnika o putnicima koji ne kupe posebnu kartu unose se u službenu evidenciju i dostavljaju komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga. U slučaju da je komunalni policajac prisutan u kontroli, putniku koji nije kupio posebnu kartu izdaće prekršajni nalog.
Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se vozi bez važeće vozne karte i ako odbije da istu pokaže.
Prekršajni nalog neće biti izdat u slučaju da fizičko lice odmah u vozilu plati posebnu kartu, čija je cena 1.650 dinara na gradskim i prigradskim linijama, a 3050 dinara na međumesnim linijama.